Her kan du få penge til gode idéer

Enhver har mulighed for at søge tilskud til studenterarrangementer og -projekter.

Du har mulighed for at søge støtte på to måder fra studiebypuljen. Du kan enten søge Kvartals-uddelingen for beløb over 15.000 kr. eller Kvik-uddelingen for beløb op til 15.000 kr. Retningslinjer og kriterier for de to uddelingsmuligheder finder du her på side

Studiebypuljen skal medvirke til at styrke det brede samarbejde om at gøre Kolding til en stadig mere attraktiv studie- og uddannelsesby.

Puljens formål er at opmuntre til og støtte et levende og aktivt studiemiljø i Kolding Kommune, samt at bidrage til at løfte en fælles indsats for at skabe de bedst mulige rammer for de studerendes studieliv, trivsel og uddannelse.

Puljens støtter følgende fokusområder:

 • Sport
 • Kultur (koncerter, udstillinger, workshops, foredrag, forestillinger)
 • Faglige arrangementer
 • Sociale arrangementer
 • Mødesteder og rammer til fælleskabende aktiviteter

Tilskud/underskudsgaranti gives til arrangementer og initiativer, som normalt ikke vil kunne gennemføres uden økonomisk støtte. Følgende forhold vil blive vurderet i forbindelse med ansøgningerne:

Der lægges positivt vægt på at aktiviteter bliver skabt i et samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Der skal være offentlig adgang for studerende fra de videregående uddannelsesinstitutioner til arrangementer, og der kan opkræves entre.

Arrangementer skal foregå i Kolding Kommune.

Arrangementer skal være annonceret offentligt.

Studiebypuljen kan søges sammen med midler fra andre puljer, fonde, sponsorer mv.

Som hovedregel ydes der ikke tilskud/ underskudsgaranti til:

Følgende typer af udgifter:

 • Aflønning af arrangører af aktiviteten.
 • Markedsføring medmindre det er en del af projektet og kommercielle aktiviteter.
 • Repræsentative udgifter som f.eks. mad, drikkevarer m.v., medmindre der er tale om kontraktbundne udgifte

Følgende typer af aktiviteter:

 • Byfester, tivoli m.v., hvor studerende som målgruppe ikke er tydelig.
 • Aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt.
 • Foredragsvirksomhed, hvor emnet ikke relaterer sig til et af de opstillede formål.
 • Private aktiviteter.
 • Aktiviteter med velgørende formål.
 • Aktiviteter med religiøse formål.
 • Aktiviteter med politiske formål.

Der findes to typer af uddeling, en Kvartals-uddeling med fire faste frister samt en Kvik-uddeling, hvor der er mulighed for at søge midler til mindre projekter.

Ansøgninger til begge puljer gennemgås i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i samarbejde med studiebykoordinatoren. Der gælder samme kriterier og ansøgningsform for begge typer af uddelinger.

Fristen for at søge støtte afhænger af, om du søger om et beløb under eller over 15.000 kroner.

Kvik-uddeling
For ansøgninger på op til 15.000 kr. kan der søges løbende ved kvik-uddeling. Ansøgninger til kvik-uddelingen behandles administrativt i Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Kvartals-uddeling
For ansøgninger om tilskud fra studiebypuljen på over 15.000 kr., kan der søges om tilskud fire gange årligt:

1. februar
1. maj
1. september
1. december

Ansøgninger behandles ved campusrådets ordinære møder i henholdsvis marts, juni, oktober og januar.

Foreninger eller andre, som modtager støtte fra puljen, skal opfylde en række krav.

Markedsføring
Ansøgere, der har modtaget tilskud eller underskudsgaranti fra studiebypuljen er forpligtet til at markedsføre de støttede arrangementer, når det er relevant. Det skal fremgå af markedsføringen, at arrangementet er støttet af studiebypuljen.

Afrapportering/regnskab
Efter afholdelsen af arrangementet skal der fremsendes regnskab til studiebykoordinatoren senest to måneder efter afholdelse. Regnskabet skal være direkte sammenligneligt med ansøgningsbudgettet.

Regnskabet sendes til mulm@sdu.dk

Herudover kan billedmateriale fra arrangementet indsendes. Billederne stilles til rådighed for Kolding Kommune til markedsføring af kommunens ungeindsats.

For at søge studiebypuljen skal du benytte det elektroniske ansøgningssystem. I den forbindelse skal de vedlægge et fyldestgørende budget og en beskrivelse af, hvad der søges til.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, er du velkommen til at kontakte studiebykoordinatoren.

Vi vejleder gerne ved udformningen af din ansøgning.

Ansøger til kvartals-uddelingen på beløb over 15.000 kr. modtager svar samt evt. tilskud hurtigst muligt efter at ansøgningen er blevet behandlet i Kulturudvalget.

Svar på ansøgninger til Kvik-puljen på beløb op til 15.000 kr. gives senest to uger efter ansøgningen er modtaget og tilskuddet overføres hurtigt derefter.

Særligt vedrørende underskudsgaranti
Ansøger modtager svar hurtigst muligt efter beslutningen. Snarest og senest to måneder efter arrangementets afholdelse indsendes et regnskab, der skal være opstillet, så det er direkte sammenligneligt med ansøgningsbudgettet. Først derefter udbetales underskudsgaratien.

Henvendelser om studiebypuljen

Studieby Kolding

Malu Møller
Studiebykoordinator
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Tlf. 6550 1946